becikowe i inne świadczenia

 
Becikowe i inne formy wsparcia finansowego rodziców:


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw.becikowe):
Świadczenie to wypłacane jest w wysokości 1000 zł. Dokumenty należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od narodzenia dziecka, objęcia go opieką albo przysposobienia. Pismo złożone po tym terminie nie wywołuje żadnych skutków. Wniosek (wraz z dowodami osobistymi rodziców oraz aktem urodzenia) należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul Nowowiejskiego 15, tel. 34 368 32 12. Becikowe przysługuje jednorazowo i jest wypłacane niezależnie od dochodów.
Od marca 2010 wypłata becikowego uzależniona jest od tego czy kobieta była objęta opieką lekarską w czasie ciąży. Fakt ten należy potwierdzić zaświadczeniem od ginekologa.

 
Zasiłek rodzinny:

Może go otrzymać rodzic lub opiekun dziecka, jeśli dochód  netto rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 504 zł (bądź 583 zł, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne do lat 16). W Częstochowie wypłatą świadczeń rodzinnych zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przy ul Nowowiejskiego 15, tel. 34 368 32 12.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

• 68 zł na dziecko do 5 lat,
• 91 zł na dziecko w wieku 6-18 lat,
• 98 zł na dziecko w wieku 19-24 lata

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

• rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
• opiekunowi dziecka (osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego z wnioskiem o przysposobienie).

Rodzice małych dzieci mogą się ubiegać o dodatki z tytułu:

• urodzenia dziecka,
• opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
• samotnego wychowywania dziecka,
• wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
• kształcenia i rehabilitacji dziecka

 
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka:

Podobnie jak becikowe świadczenie to wypłacane jest w wysokości 1000 zł. Jednak o wypłacie decyduje kryterium dochodowe. Dokumenty należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od narodzenia dziecka, objęcia go opieką albo przysposobienia. Pismo złożone po tym terminie nie wywołuje żadnych skutków. Wniosek (wraz z dowodami osobistymi rodziców oraz aktem urodzenia) należy u pracodawcy jeśli zatrudnia on więcej niż 20 pracowników, jeśli natomiast osoba ubiegająca się jest osobą bezrobotną, funkcjonariuszem lub jej pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników, wniosek o przyznanie dodatku należy wówczas złożyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy Nowowiejskiego 15, tel. 34 368 32 12.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo.
Od marca 2010 r. prawo do dodatku z tytułu urodzenia dziecka przysługuje pod warunkiem, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną w okresie ciąży. Pozostawanie pod opieką medyczną w okresie ciąży potwierdza się zaświadczeniem lekarskim.

 

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego:

Przysługuje on w wysokości 400 zł miesięcznie. Osoba uprawniona może z niego korzystać:

• nie dłużej niż przez 24 miesiące kalendarzowe,
• 36 miesięcy, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
• 72 miesiące, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem
o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.

 
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka:

Przysługuje on w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności dodatek wynosi 250 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 500 zł na wszystkie dzieci.
Dodatek przysługuje osobom samotnie wychowującym dziecko, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, ponieważ drugi z rodziców dziecka nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany, bądź też jeżeli powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.                                                                                               Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Przysługuje on rodzinie wielodzietnej w wysokości 80 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka:

Przysługuje on w wysokości 60 zł miesięcznie na dziecko, które nie ukończyło 5. roku życia, i 80 zł na dziecko powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

 
Świadczenia opiekuńcze:

Poza zasiłkami rodzinnymi i przysługującymi do nich dodatkami, w ramach świadczeń rodzinnych realizowane są dwa rodzaje świadczeń opiekuńczych: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.

 
Zasiłek pielęgnacyjny:

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Wysokość zasiłku wynosi 153 zł.

Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu rodziny i przyznawane jest na czas nieokreślony.
Świadczenie pielęgnacyjne:

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce lub ojcu, innym osobom, na których zgodnie, z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności, wymagającym stałej lub długotrwałej opieki i pielęgnacji albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie wynosi 520 zł. Jest ustalane niezależnie od dochodów i na czas nieokreślony.