urlop wychowawczy

Bezpłatny urlop wychowawczy to przywilej ale nie obowiązek. Pozwala sprawować opiekę nad dzieckiem przez 3 lata i może być wykorzystany zarówno przez ojca lub matkę. Z urlopu wychowawczego można skorzystać bezpośrednio po urlopie macierzyńskim lub później - nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 4. roku życia. W czasie trwania urlopu podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu, które pokrywa za pracodawcę budżet państwa. Jeśli jesteś w trudnej sytuacji finansowej, możesz się ubiegać o zasiłek. Osobom przebywającym na urlopie, których dochód nie przekracza 504 zł netto na członka rodziny miesięcznie, przysługuje dodatek w wysokości, 400 zł miesięcznie. Przy ustalaniu prawa do dodatku brane są pod uwagę dochody wszystkich członków rodziny uzyskane w roku poprzedzającym okres zasiłkowy. Należy pamiętać, iż podjęcie jakiegokolwiek zatrudnienia na urlopie wychowawczym powoduje utratę prawa do dodatku. W Częstochowie wypłatą świadczeń zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy Nowowiejskiego 15 tel. 34 321 40 85

W czasie urlopu wychowawczego pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę ( wyjątkiem jest ogłoszenie upadłości lub likwidacja zakładu pracy ewentualnie zachodzą przyczyny rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika)  od dnia złożenia wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do zakończenia tego urlopu.

Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika. Wniosek należy złożyć na piśmie najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem urlopu. We wniosku powinna się znaleźć: data rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego oraz okres urlopu wychowawczego, który dotychczas był wykorzystany na dane dziecko. Do wniosku należy dołączyć pisemne oświadczenie drugiego rodzica lub opiekuna o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego. Po złożeniu przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego pracodawca ma obowiązek go udzielić. W czasie urlopu wychowawczego możesz podjąć zatrudnienie u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo innej działalności, a także naukę lub szkolenie, pod warunkiem że nie wyłącza to możliwości osobistej opieki nad dzieckiem, tzn. nie możesz podjąć pracy na pełen etat, a w tygodniu limit przepracowanych godzin powinien wynieść nie więcej niż 20.

Po zakończeniu urlopu wychowawczego pracodawca ma obowiązek dopuścić pracownika do pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku. Jeżeli nie jest to możliwe - na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym z wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed urlopem.